บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปในโครงการตรวจสุขภาพคนไร้บ้าน ชุมชนพุทธมณฑลสาย 2

บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปในโครงการตรวจสุขภาพคนไร้บ้าน ชุมชนพุทธมณฑลสาย 2

28 March 2017: Health Services Center, Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University in cooperation with Thai Health Promotion Foundation provided annual health check-up 2017 for homeless persons at Phuttha Monthon Sai 2 Village, Bangkok....
ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท นูตริเคมส์ จ.ปทุมธานี

ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท นูตริเคมส์ จ.ปทุมธานี

26 May 2017: Health Service Center, Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University provided consultation on personal health after annual checking up for employees of Nutrichem Company , Pathumthani ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...
บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปในโครงการตรวจสุขภาพคนไร้บ้าน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปในโครงการตรวจสุขภาพคนไร้บ้าน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) บริการตรวจสุขภาพ แก่ประชาชนทั่วไป ในโครงการตรวจสุขภาพคนไร้บ้าน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 11 May 2017: Health Services Center,...