Select Page

ภาพกิจกรรมคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะผู้บริหารนำโดย รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมใจกันปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสุขภาพที่ดี ในโครงการ Holistic Health Hub (3H) ณ บริเวณ ลานชั้น 6 อาคารปิยชาติ

คณะผู้บริหารนำโดย รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมใจกันปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสุขภาพที่ดี ในโครงการ Holistic Health Hub (3H) ณ บริเวณ ลานชั้น 6 อาคารปิยชาติ

☢️😊 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 2564 คณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค ได้เดินทางไปนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ของนักศึกษารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

☢️😊 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 2564 คณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค ได้เดินทางไปนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ของนักศึกษารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันสุดท้ายของการตรวจร่างกายและสารเคมีในเลือด เพื่อประเมินสุขภาวะพื้นฐานของผู้ร่วมโครงการ 3H (Holistic Health Hub) โดยศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ เป็นผู้ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น. วันที่ 9 มี.ค.64 ณ ห้อง 612 ชั้น 6 อาคารปิยชาติ💙💛

วันสุดท้ายของการตรวจร่างกายและสารเคมีในเลือด เพื่อประเมินสุขภาวะพื้นฐานของผู้ร่วมโครงการ 3H (Holistic Health Hub) โดยศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ เป็นผู้ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น. วันที่ 9 มี.ค.64 ณ ห้อง 612 ชั้น 6 อาคารปิยชาติ💙💛

วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2564 กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มและความรุนแรง  ได้จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มด้วยการออกกำลังกายในน้ำ โดย นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์

วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2564 กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มและความรุนแรง ได้จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มด้วยการออกกำลังกายในน้ำ โดย นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับบริจาคห้องความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกและคอ จาก รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับบริจาคห้องความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกและคอ จาก รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ให้กับนักศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ให้กับนักศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 สถานที่ด้วยกัน

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 สถานที่ด้วยกัน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ ให้บริการตรวจคัดกรองโรคโควิด19 แก่เจ้าหน้าที่ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ ให้บริการตรวจคัดกรองโรคโควิด19 แก่เจ้าหน้าที่ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 28 มกราคม 2564 ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ให้แก่พนักงานจากบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 มกราคม 2564 ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ให้แก่พนักงานจากบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 มกราคม 2564 ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ให้แก่พนักงานจาก หจก. เอ็น ซี เฟอร์นิเจอร์ (คลองหลวง) บริษัท เอ็นซี เฟอร์นิเจอร์ (คลองหลวง) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 มกราคม 2564 ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ให้แก่พนักงานจาก หจก. เอ็น ซี เฟอร์นิเจอร์ (คลองหลวง) บริษัท เอ็นซี เฟอร์นิเจอร์ (คลองหลวง) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร