ตามที่สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ไดัรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 บัดนี้ทางสาขาได้กระทำการเสร็จสิ้นแล้ว

เนื่องด้วยทางสาขาวิชาได้รับนักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาทุกสาขาวิชา ทางสาขาวิชาจึงจัดให้มีการเรียนการสอนวิชา นตว.650 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักนิติวิทยาศาสตร์ ขึ้นสำหรับนักศึกษาสายสังคมและนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่สาขากำหนดไว้

เกณฑ์การตัดสินตามความเห็นของคณะกรรมการของทางสาขาวิชา

1 นักศึกษาสายสังคม

2 นักศึกษาที่จบวิทยาศาสตร์ แต่มีการเรียนฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แต่ไม่ครบ รายวิชาละ 3 หน่วยกิต

3 นักศึกษาที่มีผลการเรียนติด F

โดยผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องเข้าเรียนในวิชาดังกล่าว*

1. นางสาวธัชย์ชนก ศรีเมือง

2. นางสาวลำดวน จรสาย

3. นายฮาซัม เจะบากล

4. นางสาวภัควลัญศ์ บัณฑะกิจจ์

5. นายณรงค์ชัย เมืองครอง

โดยจะเริ่มเรียนวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ห้องบรรยาย 213 อาคารปิยชาติ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ตารางสอนรายวิชา นตว.650

* วิชานี้มีค่าใช้จ่ายเป็นหน่วยกิจ ทั้งหมด 3 หน่วยกิจ หน่วยกิจละ 1,800 บาท รวม 5,400 บาท

หมายเหตุ: นักศึกษาที่ต้องการเรียนเพิ่มเติมในส่วนนี้สามารถลงเรียนได้ โดยติดต่อที่สาขาวิชา โทร 02-986-9213 ต่อ 7688