ผู้มีรายชื่อดังกล่าว รายงานตัวยืนยันสิทธิเข้าศึกษา ภายในวันที่ 27 31  พฤษภาคม 2562 ได้ทางลิ้งค์ดังต่อไปนี้

“แบบแสดงความจำนงค์เข้าศึกษาต่อ” หากไม่รายงานตัวยืนยันสิทธิ ตามวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิเข้าศึกษา

 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (โครงการพิเศษ) คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษา ดังนี้