ตามประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรให้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (โครงการพิเศษ) คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2562 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

  1. บัตรประชาชน หรือบัตรของทางราชการออกให้
  2. ปากกา (น้ำเงิน หรือ ดำ) ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด