ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว โกลัญญา แสงอุทัย นักศึกษารุ่นที่ 1 สาขานิติวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ฌลณต เกษตร ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่  ” Leg Med (Tokyo)” ซึ่งเป็นระดับ Q1 ในฐานข้อมูล Scopus สำหรับสาขานิติวิทยาศาสตร์

ในหัวข้อเรื่อง “สีจากข้าวเหนียวดำตรวจหาอสุจิสำหรับงานนิติวิทยาศาสตร์”

Saenguthai, K., Chomean, S., & Kaset, C. (2018). The evaluation of Oryza sativa L (Black rice) extracts for detection of spermatozoa on the clothing and vaginal swab samples. Leg Med (Tokyo), 35, 91-97. doi:10.1016/j.legalmed.2018.09.020