ประกาศ!! ส่วนที่ต้องจ่ายค่ามัดจำ 5000 บาท ไม่ต้องจ่ายแล้วนะคะ ส่งเพียงใบยืนยันสิทธิเท่านั้น !!

เมื่อดูรายชื่อแล้ว กรุณาตอบกับแบบยืนยันการเข้าศึกษาต่อ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ตามลิิงค์นี้   >>เอกสารยืนยันสิทธิ์<< ส่งมาที่ faashstu@gmail.com หากไม่สะดวกส่งมาทาง จม. ได้ที่

ปณ : สาขานิติวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 6 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 (ลงเว็บมุมซองว่า “ยืนยันสิทธิ์ศึกษาต่อ 61”)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (โครงการพิเศษ) คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษา ดังนี้

>>เอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ปี 61<<

ทั้งนี้  ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว รายงานตัวยืนยันสิทธิเข้าศึกษา ภายในวันที่ 25 31  พฤษภาคม 2561 พร้อมส่งเอกสารยืนยันสิทธิมาที่ faashstu@gmail.com หากไม่รายงานตัวยืนยันสิทธิ ตามวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิเข้าศึกษา


 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น  ได้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิจำนวน 10 ราย ซึ่งไม่เป็นไปตามจำนวนและแผนการรับเข้าศึกษา จึงไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้

ทั้งนี้ คณะสหเวชศาสตร์ ได้พิจารณาและอนุมัติว่า หากในปีการศึกษา 2561 มีผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ทั้ง 10 คนนี้ มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวอีก  สามารถเข้าศึกษาโดยไม่ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ใดๆ จากทางคณะสหเวชศาสตร์อีก

บัดนี้  มีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในปีการศึกษา 2561 ได้ส่งหลักฐานยืนยันสิทธิประสงค์จะเข้ารับการศึกษา จำนวน 5 ราย  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (กรณีพิเศษ) ดังนี้

>>เอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ปี 60<<