ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไข่มุกด์ ช่างศรี

ความเชี่ยวชาญ : molecular hematology, molecular diagnosis, molecular genetics , Data analysis, Medical Informatics : โลหิตวิทยาระดับโมเลกุล การตรวจวินิจฉัยทางอณูชีววิทยา, อณูพันธุศาสตร์ , กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ , สารสนเทศทางการแพทย์

Email : khaimuk.c@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1.Chiraunyanann, T., Changsri, K., Sretapanya, W., Yuenyongchaiwat, K., Akekawatchai, C. (2019). CXCL12 G801A polymorphism is associated with significant liver fibrosis in HIV-infected Thais: a cross-sectional study. Asian Pac J Allergy Immunol, DOI 10.12932/AP-160917-0162.: Impact Factor: 1.747 

2. Pengboon, P., Thamwarokun A, Changsri K, Kaset C, Chomean S. Evaluation of quantitative biosensor for glucose-6-phosphate dehydrogenase activity detection. (2019) PLOS ONE 14(12): e0226927. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226927. Impact Factor: 2.776 

3. Akekawatchai C*, Phuegsilp C, Changsri K, Soimanee T and Sretapunya W. Genotyping and allelic distribution of IFN-g +874T/A and TGF-b1 -509C/T single-nucleotide polymorphisms in human immunodeficiency virus-infected Thais. J Med Virol. 2022;94(6):2882-2886. Impact Factor: 20.693 

4.Chareeporn Akekawatchai*, Khaimuk Changsri, Apikhun Tunkor, Chada Phuegsilp, Thanawan Soimanee, Madtika Fungkrajai, Thitiilat Chiraunyanann, Warisara Sretapunya. Lack of association between IFN-g, CXCL10 and TGF-b1 gene polymorphisms and liver complication in HIV-infected Thais. Asian Pac J Cancer Prev 2022 Apr 1;23(4):1279-1284. Impact Factor: 1.891 

5.Changsri K, Duangchanda T, Soimanee T, Fuckpo W, Pipatsatitpong D, Akekawatchai C. Distribution and Clinical Significance of Hepatitis B virus A1762T/G1764A Double Mutation in Chronic Hepatitis B Patients: A Cross-Sectional Study. Asian Pac J Cancer Prev. 2024 Feb 1;25(2):371-377. doi: 10.31557/APJCP.2024.25.2.371. PMID: 38415521. Impact Factor: 1.892 

6.Yuenyongchaiwat K, Changsri K, Harnmanop S, Namdaeng P, Aiemthaisong M, Pongpanit K, Pariyatkaraphan T. Effects of slow breathing training on hemodynamic changes, cardiac autonomic function and neuroendocrine response in people with high blood pressure: A randomized control trial. J Bodyw Mov Ther. 2024 Jan;37:136-141. doi: 10.1016/j.jbmt.2023.11.042. Epub 2023 Nov 30. PMID: 38432795. Impact Factor: 1.51

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. การพัฒนาสารบ่งชี้ทางชีวภาพของโรคตับแทรกซ้อนเรื้อรังในผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีชาวไทย ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund; FF) โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2565-2566 1.5 ล้าน [ ผู้ร่วมโครงการ ] 

2. Research Unit in Diagnostic Molecular Biology of Chronic Diseases related to Cancer (DMB-CDC), supported by Thammasat University ปีงบประมาณ 2564 , 2565 

3. Inflammation in human immunodeficiency virus-infected Thais ทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental fund) ปีงบประมาณ 2567, ผู้ร่วมโครงการ) 4. South East Asian Nutrition Survey II (SEANUTS II) [ 2022-2023] [ Mahidol University (Institute of Nutrition), Khaimuk Changsri , Thammasat U.]

Scroll to Top