ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก ภู่ทอง
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : จุลชีววิทยา/Microbiology

Email : Anek.p@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1.Pootong A, Wongdech K, Changrua T and Mungkornkeaw N. In Vitro Antifungal Effect of Eugenol in Combination with Fluconazole Against Candida sp. Malays J Microbiol. 2019; 15(7): 518-522 

2. Pootong A, Chumphon C, Jangjaibun P, Mungkornkeaw N, Norrapong B. Eugenol affects the germ tube formation and cell adhesion of Candida albicans. J Pure Appl Microbiol. Published online 17 November 2022. doi: 10.22207/JPAM.16.4.53 

3. Pannanusorn S, Tongman S, Pootong A. Biofilm, proteinase and phospholipase production by Candida albicans isolates from a hospital in Thailand. Songklanakarin J Sciand Tech. 2023; 45 (6), 620–626 

4.Pootong A, Kittiteerasack P, Pattarapanitchai P, Chomean S. Prevalence and associated factors of dyslipidemia among university students inCentral Thailand: a cross-sectional study. J Assoc Med Sci 2024; 57(1): 161-169.

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1.Krongboon K, Rerkngam T, Pootong A, Dumrongpokpun J., Ubonwat S., Surin J., Bunnak T. and Chaowalit P. Detection of Fungal Infection in Nail by Potassium Hydroxide Preparation, Culture and Ribosomal DNA Sequence Analysis. Thai Sci Tech J. 2019; 27 (3): 499-511. 

2. Indar A, Rueknam T, and Pootong A. Evaluation of broth disk elution to determine colistin susceptibility of Acinetobacter baumannii. Burapha Sci J. 2022; 27 (1): 640-653

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. สิรินารถ ชูเมียน ปริยศ กิตติธีระศักดิ์ และเอนก ภู่ทอง. ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนเงิน 5,000,000 บาท 

2. เอนก ภู่ทอง ปรียานุช หวังเลิศสกุลชัย สิรินารถ ชูเมียน. การพัฒนาชุดตรวจคัดกรองการดื้อต่อโคลิสตินของเชื้อ Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae ด้วยเทคโนโลยีอนุภาคนาโนทองคำ ทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภททุน Fast Track ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 250,000 บาท

Scroll to Top