หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบำบัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมฟังการนำแนะนำหลักสูตรปริญญาโท กายภาพบำบัด
 วันที่ 6 เมษายน 2567
 เวลา 09.00 -10.00 น.
ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 1/2567 ตั้งแต่บัดนี้ – 6 พฤษภาคม 2567
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 1/2567 ตั้งแต่บัดนี้ – 4 มีนาคม 2567
Scroll to Top