โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยระบบ EdPEx

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยระบบ EdPEx ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 963 (ทันต-สหเวช) ชั้น 9 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต”