การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ของคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ของคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 963 (ทันต-สหเวช) ชั้น 9 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต