โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 62

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 62

งานนโยบายและมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยระบบ EdPEx

หัวข้อเรื่อง “การนำ EdPEx ไปใช้ในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และการดำเนินงานที่เป็นเลิศ”

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องบรรยาย 2003/2 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (อาคารปิยชาติ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ 

รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬาและผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award Assessor (TOA)

สามารถชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ Link https://drive.google.com/…/1CBqlehfaBj1eu4dLJLw9wwjBxKfGv5A…

 

Skills

Posted on

02/05/2019

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *