บุคลากร

ผศ.ผุสดี โตบันลือภพ

ผศ.ผุสดี โตบันลือภพ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

t_pussadee@yahoo.com
0-2986-9213 ต่อ 7277-9

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ เปี่ยมงาม

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ เปี่ยมงาม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

mim9_p@yahoo.com
0-2986-9213 ต่อ 7246

ผศ.ดร.สุพัชริน เขมรัตน์

ผศ.ดร.สุพัชริน เขมรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

supatcharin.kem@allied.tu.ac.th
0-2986-9213 ต่อ 7683

นางสาวศิริรัตน์ ศรีประวิชกร

นางสาวศิริรัตน์ ศรีประวิชกร

หัวหน้างานนโยบายและมาตรฐานการศึกษา

siri_tum@hotmail.com
0-2986-9213 ต่อ 7212

นายชานนท์ ทิมรอด

นายชานนท์ ทิมรอด

นักวิชาการศึกษา

chanan_18@hotmail.com
0-2986-9213 ต่อ 7212

นางสาววิภาวรรณ ชวรางพงษ์

นางสาววิภาวรรณ ชวรางพงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

wizaarm@gmail.com
0-2986-9213 ต่อ 7212