อัลบั้มภาพกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 62

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 62

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยระบบ EdPEx

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยระบบ EdPEx

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ของคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ของคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ของคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ของคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง คณะสหเวช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง คณะสหเวช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์