สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เปิดให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เปิดให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561...

โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดทำขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

คณะสหเวชศาสตร์กำหนดจัดโครงการจัดการความรู้ด้านการจัดทำขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ ชั้น 6 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Download...

โครงการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การจัดการความเสี่ยง การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ รวม 3 โครงการ ได้แก่ การสัมมนาเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์ : บทเรียนจากองค์กรชั้นนำ ในวันที่ 14...

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ...

แนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2559

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2559 สำหรับคณะ/หน่วยงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEx ขอให้ดำเนินการ ดังนี้ คณะ/หน่วยงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 รายงานข้อมูล Common Data Set (CDS) ในระบบ TU QA Online...

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มธ. จัดโครงการสัมมนาให้คำปรึกษาการจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI) P.2 : สภาวการณ์ขององค์การ

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาให้คำปรึกษาการจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI) P.2 : สภาวการณ์ขององค์การ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...