ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การจัดการความเสี่ยง การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ รวม 3 โครงการ ได้แก่

  • การสัมมนาเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์ : บทเรียนจากองค์กรชั้นนำ
    ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • การสัมมนาเรื่อง การจัดการความเสี่ยง
    ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-18.30 น. ณ ห้องอบรมสัมมนา สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx : หมวด 2 กลยุทธ์ และหมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
    ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมสัมมนา สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต