ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาให้คำปรึกษาการจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI) P.2 : สภาวการณ์ขององค์การ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต