สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559