Select Page

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สุพัชริน เขมรัตน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
หน่วยงาน: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา
เบอร์โทรศัพท์: 7683

โครงการวิจัย (Current Project)

1. Influence of Mental Skills on Competitive Anxiety in Professional Futsal Players.
2. Sports personality and sport anxiety in individual and team athletes.

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests)

1. Anxiety and stress in sports
2. Sports confidence
3. Mental skills training
4. Counseling in Sports
5. Golf psychology

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specializations)

Sport psychology

ผลงานอื่น

การฝึกอบรม

  • 2007: Basic and applied hypnosis Workshop.
  • 2007: Neuro-linguistic programming-based interventions for therapy and counseling workshop.
  • 2007: Advanced neuro-linguistic programming counseling workshop.
  • 2017: Acting your inner music: Music in psychodrama and Group therapy process workshop.

บทความ/งานวิจัยตีพิมพ์ (Publication)

( 2562 ).
ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาของนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ: เปรียบเทียบระหว่างทีมอันดับต้นและท้ายเมื่อสิ้นสุดรายการแข่งขัน
วารสารคณะพลศึกษา ,
22
( 1 ).
13-22
( 2562 ).
ผลของการฝึกแรงต้านแบบฟังก์ชั่นและการฝึกด้วยน้ำหนักแบบดั้งเดิมที่ส่งผลต่อความเร็วของหัวไม้ในนักกีฬากอล์ฟ
วารสารคณะพลศึกษา ,
19
( 2 ).
20-34
( 2561 ).
การเปรียบเทียบการใช้ทักษะทางจิตใจระหว่างนักกีฬากอล์ฟอาชีพและสมัครเล่นในสถานการณ์ฝึกซ้อมและแข่งขัน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
18
( 1 ).
68-79
( 2561 ).
ปัจจัยทางจิตใจและยุทธวิธีทางจิตใจในช่วงการฝึกซ้อมของนักกีฬาฟุตซอลชั้นเลิศ: จำแนกตามตำแหน่งการเล่น
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
18
( 1 ).
59-67
( 2561 ).
ผลของการทำพรีช๊อตรูทีนและการอบอุ่นร่างกายแบบโพสต์แอกติเวชั่นโพเทนนิเอชั่นที่มีต่อความเร็วหัวไม้ของนักกีฬากอล์ฟสมัครเล่น
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
18
( 2 ).
99-108
( 2560 ).
ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาของนักกีฬาเยาวชนไทย: ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่าง เพศ ชนิดกีฬาและจำนวนชั่วโมงการฝึกซ้อม
วารสารพลศึกษา ,
20
( 1 ).
58-69.
( 2560 ).
ผลของโปรแกรมการฝึกจินตภาพที่มีต่อระดับความเชื่อมั่นและความแม่นยำในการยิงประตูฮอกกี้.
วารสารวิชาการศรีปทุม ,
14
( 2 ).
เดือนตุลาคม – ธันวาคม.
( 2559. ).
ลักษณะสัดส่วนและองค์ประกอบของร่างกายในนักกีฬาฟตุซอลระดับเยาวชนไทย: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างระดับอายุและระดับผลสำเร็จของการแข่งขัน.
วารสารคณะพลศึกษา ,
19
( 1 ).
218-232.
( 2559 ).
ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาของนักกีฬาฟุตซอลเยาวชนไทย: จำแนกตามรุ่นอายุและระดับความสำเร็จในการแข่งขัน.
วารสารคณะพลศึกษา ,
19
( 1 ).
233-245.
( 2559 ).
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในงานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬา.
วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา ,
16
( 2 ).
99-113.
( 2559 ).
ปัจจัยทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความสามารถของนักกีฬาฟตุซอลช้ันเลิศในช่วงการฝึกซ้อมและการแข่งขัน.
วารสารคณะพลศึกษา ,
19
( 2 ).
254-267.
( 2559 ).
ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคในสภาวะพร่องออกซิเจนหลังการออกกำลังกายแบบแรงต้านที่มีต่อองค์ประกอบร่างกายในผู้ชายน้ำหนักตัวเกิน.
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,
10
( 2 ).
8-18.
( 2557 ).
เจตคติที่มีต่อจิตวิทยาการกีฬาและความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาเยาวชนตัวแทนนักเรียนไทย.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
14
( 1 ).
203-212.
( 2556 ).
องค์ประกอบความสามารถของนักกอล์ฟเยาวชนสมัครเล่น: ความสัมพันธ์ระหว่างแต้มต่อทักษะกีฬา สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางจิต.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
13
( 2 ).
31-43.
( 2556 ).
แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาเยาวชนไทย: เพศและชนิดกีฬา.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
13
( 2 ).
115-126.
( 2555 ).
ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อขากับความแคล่วคล่องว่องไวของนักกีฬาเบสบอลทีมชาติไทย.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
12
( 1 ).
45-55.
( 2555 ).
ผลของการฝึกทักษะทางจิตใจที่มีต่อความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกอล์ฟอาชีพไทย.
วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา. ,
12
( 2 ).
117-129.
( 2554 ).
ผลการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอย่างที่มีต่อแรงจูงใจในการออกกำลังกายของผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง.
วารสารวิชาการ เขต 12. ,
22
( 2 ).
เดือนเมษายน – มิถุนายน.
( 2554 ).
ความเข้มและทิศทางของความวิตกกังวลก่อนการแข่งขันในนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553.
วิทยาสารกำแพงแสน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา ,
9
( 3 ).
72 - 84.
( 2554 ).
ผลของการละหมาดดุฮาที่มีต่อความแปรปรวนของอัตราการบีบตัวของหัวใจในนักกีฬาฟุตซอล.
วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา ,
11
( 1 ).
245–258.
( 2554 ).
การพัฒนาแบบสอบถามการฟื้นสภาพ – ความเครียดสำหรับนักกีฬาไทย.
วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา ,
11
( 1 ).
336–349.
( 2554 ).
การสร้างแบบประเมินความสามารถในการเป็นนักกีฬากอล์ฟเยาวชนสมัครเล่น.
วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา ,
11
( 1 ).
192–203.
( 2553 ).
ความเข้มและทิศทางของความวิตกกังวลของนักกีฬาก่อนการแข่งขัน.
วิทยาสารกำแพงแสน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา ,
8
( 1 ).
29-44.
( 2552 ).
ความเชื่อมั่นทางการกีฬา
วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา ,
8
( 2 ).
( 2552 ).
แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองก่อนการแข่งขัน.
วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกีฬา ,
8
( 2 ).
219-239.
( 2552 ).
การพัฒนาและวิเคราะห์องค์ประกอบ แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทย.
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ,
6
( 1 ).
82–97.
( 2550 ).
ความวิตกกังวลและความเครียดทางการกีฬา
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ,
22
( 3 ).
เดือนกันยายน – ธันวาคม.
( 2020 ).
Psychological skills development in professional and amateur golfers
Kasetsart Journal of Social Sciences. ,
in press
( 2020 ).
The effects of post activation potentiation warm-up and pre-shot routine programs on driving performance in amateur golfers.
PLoS ONE ,
15
( 10 ).
e0240881. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0240881.

หนังสือ

สุพัชริน เขมรัตน์ ,
2563
จิตวิทยาการกีฬาพื้นฐาน: แนวทางการนำไปใช้ (Basic of sport psychology: A practical guide)
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปทุมธานี
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สุพัชริน เขมรัตน์.
2558.
แนวคิดและการประเมินตนเองทางจิตวิทยาการกีฬา (Concept and self-assessment in sport psychology).
พิมพ์ครั้งที่ 1.
กทม.
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
สุพัชริน เขมรัตน์.
2557.
การฝึกทักษะจิตใจสำหรับนักกีฬา (Mental Skills Training for Athletes).
พิมพ์ครั้งที่ 1.
กทม.
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
สุพัชรินทร์ ปานอุทัย.
2556.
จิตวิทยาการกีฬา (Sport psychology).
พิมพ์ครั้งที่ 1.
กทม.
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
สุพิทย์ วีระใจ , ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , เนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ , และสุพัชรินทร์ ปานอุทัย.
2556.
การทดสอบสมรรถภาพทางกายภาคสนามสำหรับนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน.
พิมพ์ครั้งที่ 1.
กทม.
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , และสุพัชรินทร์ ปานอุทัย.
2555.
การฝึกความแข็งแรงรูปแบบ Functional training สำหรับกีฬา.
พิมพ์ครั้งที่ 1.
กทม.
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
สุพัชรินทร์ ปานอุทัย , และยงค์ สันติภพ.
2554.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.
พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร.
สำนักพิมพ์ประสานมิตร.
สุพัชรินทร์ ปานอุทัย , และยงค์ สันติภพ.
2553.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.
พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพมหานคร
สำนักพิมพ์ประสานมิตร.
สุพัชรินทร์ ปานอุทัย , และกนกพล มณีนุษย์.
2553.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.
พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร
สำนักพิมพ์ประสานมิตร.
สุพัชรินทร์ ปานอุทัย , ยงค์ สันติภพ , และกนกพล มณีนุษย์.
2553.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร.
สำนักพิมพ์ประสานมิตร.
สุพัชรินทร์ ปานอุทัย , และกนกพล มณีนุษย์.
2552.
นังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1.
พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร.
สำนักพิมพ์ประสานมิตร.
สุพัชรินทร์ ปานอุทัย , และยงค์ สันติภพ.
2552.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.
พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพมหานคร.
สำนักพิมพ์ประสานมิตร.

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ชนธีร์ สนธิ , ชนกนันท์ อินทร์กลัด , พงษ์ลัดดา ส่งแสง , สุพัชริน เขมรัตน์ , อภิลักษณ์ เทียนทอง
แหล่งเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีต่อการประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา.
การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาของเอเชีย: พัฒนาการ วิจัย และประยุกต์ใช้
23 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ,
2560 .
ชลบุรี ,
ไทย
กานต์ จิตต์แจ้ง , อัญชลี บางพันธ์ , ภัคศรัณย์ ธนจาตุรัตน์ , สุพัชริน เขมรัตน์ , เชาวรัตน์ เขมรัตน์ , อภิลักษณ์ เทียนทอง.
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการฝึกทำพรีช๊อตรูทีนร่วมกับการควบคุมการหายใจที่มีต่อความแม่นยำในการพิทช์ของนักกอล์ฟกีฬา
การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาของเอเชีย: พัฒนาการ วิจัย และประยุกต์ใช้
23 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ,
2560 .
ชลบุรี ,
ไทย
กิตติพัฒน์ กฤตผล , อภิลักษณ์ เทียนทอง , พรพล พิมพาพร , และสุพัชรินทร์ เขมรัตน์.
ผลของการเตรียมความพร้อม 2 สัปดาห์ต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยา ขณะออกกำลังกายแบบแอโรบิกในสภาวะพร่องออกซิเจนที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ในผู้มีนํ้าหนักตัวเกิน.
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2558 .
กรุงเทพมหานคร ,
ประเทศไทย
กนกนิธิ บัวหลวง , อาภัสรา อัครพันธ์ , และสุพัชรินทร์ ปานอุทัย.
ผลของเฟอร์รัสซัลเฟตที่มีต่อความสามารถของนักกีฬาจักรยานเสือภูเขา.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53.
3 - 6 กุมภาพันธ์ ,
2558 .
กรุงเทพมหานคร ,
ประเทศไทย
ชาริสา วัดตาล , วิมลมาศ ประชากุล , และสุพัชรินทร์ ปานอุทัย.
ผลของการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบต่อเนื่องร่วมกับการฝึกจินตภาพที่มีต่อเวลาการตอบสนอง เวลาปฏิกิริยา และเวลาการเคลื่อนไหวในนักกีฬาแฮนด์บอล.
ระชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2556.
ธันวาคม ,
2556 .
นครปฐม ,
ประเทศไทย.
สุพัชรินทร์ ปานอุทัย , วัฒนา วังปลาทอง , เศวต พินิจจิตรสมุทร , อรรถพล จงเกษม , อรรถพงศ์ จงเกษม , และมะลิวรรณ ด้วงฟู.
แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2553.
3 – 10 ธันวาคม ,
2553 .
นครปฐม ,
ประเทศไทย.
สุพัชรินทร์ ปานอุทัย.
การศึกษาความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองในลักษณะของความเข้มและทิศทางช่วงก่อนการแข่งขัน.
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2551.
8 – 9 ธันวาคม ,
2551 .
นครปฐม ,
ประเทศไทย.
Suthina Yutthawaranont , Regina Yap , Vorachet Boontavornsakul , Verapat Nilburapha , Supatcharin Kemarat , Jakkrapan Chupthaisong
The coping skills of professional football players in the Thai League – 4
6th International Seminar in exersice and spot psychology (ISSEP 2019)
26 - 28 January, 2019 ,
2019 .
Chonbiri ,
Thailand
Supatcharin Kemarat , Apiluk Theanthong
The influence of sport confidence on sport achievement
The 8th International Conference on Sports and Exercise Science
20th - 22th June ,
2018 .
Bangkok ,
Thailand
Wichai Yeemin , Supatcharin Kemarat , Apiluk Theanthong
The psychological skills used by Thai professional golfers in competition and during practice
The 8th International Conference on Sports and Exercise Science
20th - 22th June ,
2018 .
Bangkok ,
Thailand
Thitilawan Thukeaw , Pakinee Srisuwan , Kittin Suknirundr , Supatcharin Kemarat , Apiluk Theanthong
The Effect of Body Weight Resistance Exercise and Steady State Aerobic Exercise on Abdominal Visceral Fat in Overweight Women.
The 8th International Conference on Sports and Exercise Science (ICSES 2018): Toward Sports and Exercise Science in the Modern World
20th - 22th June ,
2018 .
Bangkok ,
Thailand
Yeemin, W. , and Kemarat. S.
Psychological strategies of elite futsal athletes in training and competition.
3rd ACPES conference 2017
September 2nd - 5th ,
2017 .
Nakhonpathom, ,
Thailand.
Jittjang K. , Bangpan A. , Kemarat S. , Kemarat C.
The effects of utilizing a pre-shot routine and breathing control on the accuracy of pitching shot in golf.
3rd ACPES conference 2017.
September 2nd -5th ,
2017 .
Nakhonpathom ,
Thailand.
Mali, T , Apiluk, P , P. Phornphon , K. Supatcharin.
The effect of resistance combined rope snapping training on aerobic capacity
6th International Conference on Sport and Exercise Science
2015 .
Pattaya ,
Thailand.
Mali, T. , T. Apiluk, , P. Phornphon , and K. Supatcharin.
The effect of resistance combined rope snapping training on aerobic capacity.
6th International Conference on Sport and Exercise Science.
2015 .
Chonburi, ,
Thailand.
Supatcharin Panuthai , Naruepon Vongaturapat.
Confirm factor analysis on state anxiety of Thai university student athletes
oint Conference: 4th Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science & 8th International Sports Science Conference
15 July, ,
2009 .
Kota Bharu ,
Malaysia.
Supatcharin Pan-uthai , and Naruepon Vongaturapat.
Confirm factor analysis on state anxiety of Thai university student athletes.
Joint Conference: 4th Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science & 8th International Sports Science Conference.
15th – 17th July ,
2009 .
Kota Bharu, ,
Malaysia.
Ratree Ruangthai , Apiluk Theanthong , Supatcharin Pan-uthai
Effects of deep water running after plyometric training program on muscle damage markers and performance.
Proceeding, Joint Conference: 4th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science 8th International Sports Science Conference,
15th – 17th July ,
2009 .
Kota Bharu, ,
Malaysia.
Apiluk Theanthong , Ratree Ruangthai , Supatcharin Pan-uthai
Effects of deep water running, land-base jogging, and sitting on blood lactate and muscle soreness after plyometric training program.
15th – 17th July ,
2009 .
Kota Bharu ,
Malaysia.
Apiluk Theanthong, , Ratree Ruangthai, , and Supatcharin Pan-uthai.
Effects of deep water running, land-base jogging, and sitting on blood lactate and muscle soreness after plyometric training program.
Joint Conference: 4th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science 8th International Sports Science Conference.
5th – 17th July ,
2009 .
Kota Bharu, ,
Malaysia.
Supatcharin Pan-uthai
Motivation to participate in sports for athletes of physical education institutes
1st International Conference on Sports and Exercise Science
1 – 3 December ,
2009 .
Bangkok ,
Thailand

สิ่งประดิษฐ์