Select Page

อาจารย์

ณัฐชยาภรณ์ โทนะพันธ์

หน่วยงาน: ภาควิชารังสีเทคนิคและเทคโนโลยีการสร้างภาพ
เบอร์โทรศัพท์: 0840440967
อีเมล์: ntcyp@staff.tu.ac.th

โครงการวิจัย (Current Project)

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specializations)

ผลงานอื่น

บทความ

หนังสือ

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

สิ่งประดิษฐ์