Select Page

อาจารย์

ขวัญลดา มิตรภักดี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: Anatomy
หน่วยงาน: ภาควิชารังสีเทคนิคและเทคโนโลยีการสร้างภาพ
อีเมล์: kwanladamitpakdi@gmail.com

โครงการวิจัย (Current Project)

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests)

Anatomy

Breast cancer

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specializations)

Anatomy

ผลงานอื่น