Select Page

อาจารย์ ด็อกเตอร์

กฤษฎา ปาณะเสรี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: การจัดการการกีฬา
หน่วยงาน: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา
อีเมล์: kritsada007@allied.tu.ac.th

โครงการวิจัย (Current Project)

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specializations)

ด้านการตัดสินกีฬาและด้านการจัดการแข่งขันกีฬา(โดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด) เคยเข้าร่วมปฎิบัติหน้าที่ในการแข่งขันรายการต่างๆ เช่น Sea Games,Asian Games,Asian Beach Games,Youth Olympic Games,Olympics Games ฯลฯ ในหลายตำแหน่งหน้าที่ เช่น ผู้ตัดสิน วิทยากร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ควบคุม/ผู้ชี้ขาดการแข่งขัน เป็นต้น

ผลงานอื่น

  • แปลและเรียบเรียง กติกาวอลเลย์บอลชายหาด 2 ฉบับ (จัดพิมพ์โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย)
  • คู่มือผู้ตัดสินชายหาด (จัดพิมพ์โดย คณะกรรมการฝ่ายผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย)
  • มาตรฐานสนามและอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด(จัดพิมพ์โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย)
  • คณะกรรมการจัดทำแผนธุรกิจกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ (จัดพิมพ์โดย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย)
  • คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย  (จัดพิมพ์โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย)