Select Page

อาจารย์

กชกร พันธวงค์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: Radiotherapy
หน่วยงาน: ภาควิชารังสีเทคนิคและเทคโนโลยีการสร้างภาพ
อีเมล์: kk.jumping@gmail.com

โครงการวิจัย (Current Project)

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests)

Radiotherapy

Radiobiology

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specializations)

Radiotherapy

Radiobiology

ผลงานอื่น