Select Page

อาจารย์

ฉัตรนภา นันตื้อ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: รังสีวินิจฉัย
หน่วยงาน: ภาควิชารังสีเทคนิคและเทคโนโลยีการสร้างภาพ
เบอร์โทรศัพท์: 0804493636
อีเมล์: chatnapa@tu.ac.th

โครงการวิจัย (Current Project)

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specializations)

ผลงานอื่น

บทความ


หนังสือ


การนำเสนอผลงานทางวิชาการ


สิ่งประดิษฐ์