Select Page

รองศาสตราจารย์ ดร.

อภิลักษณ์ เทียนทอง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: วิทยาศาสตร์การกีฬา และการฝึกสอนกีฬา
หน่วยงาน: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา
เบอร์โทรศัพท์: 7683
อีเมล์: apiluk.the@allied.tu.ac.th

โครงการวิจัย (Current Project)

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specializations)

  • การเสริมสร้างความแข็งแรงและสมรรถภาพร่างกายสำหรับนักกีฬา

ผลงานอื่น

ประกาศนียบัตร
  • พ.ศ.2553-2558 ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมสร้างความแข็งแรงและสมรรถภาพทางกาย (Certified Strength and Conditioning Specialist; CSCS) จาก National Strength and Conditioning Association ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • พ.ศ.2545 ประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกรีฑาระดับ 2 (ระยะกลาง/ไกล วิ่งวิบาก และเดินทน) ของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) ณ RDC JAKATA  ประเทศอินโดนีเซีย (ได้รับทุน IAAF)
  • พ.ศ.2544 ประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกรีฑาระดับ 1 ของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) ณ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
  • พ.ศ.2544 ประกาศนียบัตรผู้บรรยาย หลักสูตรผู้ฝึกสอนกรีฑาระดับ 1 ของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) ณ สมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ศูนย์ฝึกกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ประเทศไทย

บทความ


( 2562 ).
ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาของนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ: เปรียบเทียบระหว่างทีมอันดับต้นและท้ายเมื่อสิ้นสุดรายการแข่งขัน
วารสารคณะพลศึกษา ,
22
( 1 ).
13-22
( 2562 ).
ผลของการฝึกแรงต้านแบบฟังก์ชั่นและการฝึกด้วยน้ำหนักแบบดั้งเดิมที่ส่งผลต่อความเร็วของหัวไม้ในนักกีฬากอล์ฟ
วารสารคณะพลศึกษา ,
19
( 2 ).
20-34
( 2561 ).
การเปรียบเทียบการใช้ทักษะทางจิตใจระหว่างนักกีฬากอล์ฟอาชีพและสมัครเล่นในสถานการณ์ฝึกซ้อมและแข่งขัน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
18
( 1 ).
68-79
( 2561 ).
ปัจจัยทางจิตใจและยุทธวิธีทางจิตใจในช่วงการฝึกซ้อมของนักกีฬาฟุตซอลชั้นเลิศ: จำแนกตามตำแหน่งการเล่น
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
18
( 1 ).
59-67
( 2561 ).
ผลของการทำพรีช๊อตรูทีนและการอบอุ่นร่างกายแบบโพสต์แอกติเวชั่นโพเทนนิเอชั่นที่มีต่อความเร็วหัวไม้ของนักกีฬากอล์ฟสมัครเล่น
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
18
( 2 ).
99-108
( 2560 ).
ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาของนักกีฬาเยาวชนไทย: ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่าง เพศ ชนิดกีฬาและจำนวนชั่วโมงการฝึกซ้อม
วารสารพลศึกษา ,
20
( 1 ).
58-69.
( 2559. ).
ลักษณะสัดส่วนและองค์ประกอบของร่างกายในนักกีฬาฟตุซอลระดับเยาวชนไทย: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างระดับอายุและระดับผลสำเร็จของการแข่งขัน.
วารสารคณะพลศึกษา ,
19
( 1 ).
218-232.
( 2559 ).
ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคในสภาวะพร่องออกซิเจนหลังการออกกำลังกายแบบแรงต้านที่มีต่อองค์ประกอบร่างกายในผู้ชายน้ำหนักตัวเกิน.
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,
10
( 2 ).
8-18.
( 2559 ).
ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาของนักกีฬาฟุตซอลเยาวชนไทย: จำแนกตามรุ่นอายุและระดับความสำเร็จในการแข่งขัน.
วารสารคณะพลศึกษา ,
19
( 1 ).
233-245.
( 2557 ).
เจตคติที่มีต่อจิตวิทยาการกีฬาและความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาเยาวชนตัวแทนนักเรียนไทย.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
14
( 1 ).
203-212.
( 2556 ).
องค์ประกอบความสามารถของนักกอล์ฟเยาวชนสมัครเล่น: ความสัมพันธ์ระหว่างแต้มต่อทักษะกีฬา สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางจิต.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
13
( 2 ).
31-43.
( 2556 ).
แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาเยาวชนไทย: เพศและชนิดกีฬา.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
13
( 2 ).
115-126.
( 2555 ).
ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อขากับความแคล่วคล่องว่องไวของนักกีฬาเบสบอลทีมชาติไทย.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
12
( 1 ).
45-55.
( 2555 ).
ผลของการฝึกทักษะทางจิตใจที่มีต่อความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกอล์ฟอาชีพไทย.
วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา. ,
12
( 2 ).
117-129.
( 2552 ).
สมการทำนายความแข็งแรงสูงสุดของการยกน้ำหนัก 1 ครั้ง จากการปฏิบัติ 2-10 RM และ 12-15 RM ในนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ,
24
( 3 ).
143-152
( 2548 ).
ผลของการเต้นแอโรบิคแบบแรงกระแทกต่ำที่มีต่อระดับซี-รีแอคทีฟโปรตีนในสตรีอ้วนวัยหลังหมดประจำเดือน
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ,
20
( 3 ).
89-100
( 2548 ).
ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิค และแบบแรงต้านที่มีต่อระดับ HbA1c ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ,
20
( 3 ).
77-88
( 2547 ).
แนวทางการฝึกวิ่งระยะกลางและระยะไกล.
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ,
19
( 1 ).
55-62
( 2547 ).
รูปแบบการจัดกีฬาเพื่อมวลชน: กรณีศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ,
19
( 2 ).
41-49
( 2547 ).
เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับประชาชนไทยและโปรแกรมการวิเคราะห์ผลด้วยคอมพิวเตอร์ Version 1.0 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ,
19
( 2 ).
27-40
( 2547 ).
เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับประชาชนไทยและโปรแกรมการวิเคราะห์ผลด้วยคอมพิวเตอร์ Version 1.0 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ,
19
( 2 ).
27- 40
( 2020 ).
Psychological skills development in professional and amateur golfers
Kasetsart Journal of Social Sciences. ,
in press
( 2020 ).
The effects of post activation potentiation warm-up and pre-shot routine programs on driving performance in amateur golfers.
PLoS ONE ,
15
( 10 ).
e0240881. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0240881.
( 2012 ).
The effects of six weeks of deep-water running after soccer practice combined with plyometric training on indirect symptoms of muscle damage.
Kasetsart J. (Nat. Sci.) ,
46
501-513.

หนังสือ


ยงค์ สันติภพ , อภิลักษณ์ เทียนทอง.
2555
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา เล่ม ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.
พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพฯ.
บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด
ยงค์ สันติภพ , อภิลักษณ์ เทียนทอง
2555
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา เล่ม ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.
พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพฯ
บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด.
อภิลักษณ์ เทียนทอง , ยงค์ สันติภพ.
2553
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.
พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพฯ
บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด.
อภิลักษณ์ เทียนทอง , ยงค์ สันติภพ.
2553
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.
พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพฯ.
บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด.
อภิลักษณ์ เทียนทอง
2552
การฝึกด้วยน้ำหนักเบื้องต้น (Introduction to Weight Training)
พิมพ์ครั้งที่ 2
กทม.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อภิลักษณ์ เทียนทอง , ยงค์ สันติภพ.
2552
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.
พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพฯ.
บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด.
อภิลักษณ์ เทียนทอง , ยงค์ สันติภพ.
2552
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.
พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพฯ.
บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด.

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ


ชนธีร์ สนธิ , ชนกนันท์ อินทร์กลัด , พงษ์ลัดดา ส่งแสง , สุพัชริน เขมรัตน์ , อภิลักษณ์ เทียนทอง
แหล่งเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีต่อการประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา.
การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาของเอเชีย: พัฒนาการ วิจัย และประยุกต์ใช้
23 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ,
2560 .
ชลบุรี ,
ไทย
กานต์ จิตต์แจ้ง , อัญชลี บางพันธ์ , ภัคศรัณย์ ธนจาตุรัตน์ , สุพัชริน เขมรัตน์ , เชาวรัตน์ เขมรัตน์ , อภิลักษณ์ เทียนทอง.
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการฝึกทำพรีช๊อตรูทีนร่วมกับการควบคุมการหายใจที่มีต่อความแม่นยำในการพิทช์ของนักกอล์ฟกีฬา
การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาของเอเชีย: พัฒนาการ วิจัย และประยุกต์ใช้
23 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ,
2560 .
ชลบุรี ,
ไทย
กิตติพัฒน์ กฤตผล , อภิลักษณ์ เทียนทอง , พรพล พิมพาพร , และสุพัชรินทร์ เขมรัตน์.
ผลของการเตรียมความพร้อม 2 สัปดาห์ต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยา ขณะออกกำลังกายแบบแอโรบิกในสภาวะพร่องออกซิเจนที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ในผู้มีนํ้าหนักตัวเกิน.
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2558 .
กรุงเทพมหานคร ,
ประเทศไทย
Supatcharin Kemarat , Apiluk Theanthong
The influence of sport confidence on sport achievement
The 8th International Conference on Sports and Exercise Science
20th - 22th June ,
2018 .
Bangkok ,
Thailand
Wichai Yeemin , Supatcharin Kemarat , Apiluk Theanthong
The psychological skills used by Thai professional golfers in competition and during practice
The 8th International Conference on Sports and Exercise Science
20th - 22th June ,
2018 .
Bangkok ,
Thailand
Thitilawan Thukeaw , Pakinee Srisuwan , Kittin Suknirundr , Supatcharin Kemarat , Apiluk Theanthong
The Effect of Body Weight Resistance Exercise and Steady State Aerobic Exercise on Abdominal Visceral Fat in Overweight Women.
The 8th International Conference on Sports and Exercise Science (ICSES 2018): Toward Sports and Exercise Science in the Modern World
20th - 22th June ,
2018 .
Bangkok ,
Thailand
Mali, T. , T. Apiluk, , P. Phornphon , and K. Supatcharin.
The effect of resistance combined rope snapping training on aerobic capacity.
6th International Conference on Sport and Exercise Science.
2015 .
Chonburi, ,
Thailand.
Ratree Ruangthai , Apiluk Theanthong , Supatcharin Pan-uthai
Effects of deep water running after plyometric training program on muscle damage markers and performance.
Proceeding, Joint Conference: 4th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science 8th International Sports Science Conference,
15th – 17th July ,
2009 .
Kota Bharu, ,
Malaysia.
Apiluk Theanthong , Ratree Ruangthai , Supatcharin Pan-uthai
Effects of deep water running, land-base jogging, and sitting on blood lactate and muscle soreness after plyometric training program.
15th – 17th July ,
2009 .
Kota Bharu ,
Malaysia.
Apiluk Theanthong, , Ratree Ruangthai, , and Supatcharin Pan-uthai.
Effects of deep water running, land-base jogging, and sitting on blood lactate and muscle soreness after plyometric training program.
Joint Conference: 4th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science 8th International Sports Science Conference.
5th – 17th July ,
2009 .
Kota Bharu, ,
Malaysia.

สิ่งประดิษฐ์