Select Page

ผลงานวิชาการ

หนังสือ


สุพัชริน เขมรัตน์ ,
2563
จิตวิทยาการกีฬาพื้นฐาน: แนวทางการนำไปใช้ (Basic of sport psychology: A practical guide)
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปทุมธานี
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สุพัชริน เขมรัตน์.
2558.
แนวคิดและการประเมินตนเองทางจิตวิทยาการกีฬา (Concept and self-assessment in sport psychology).
พิมพ์ครั้งที่ 1.
กทม.
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
สุพัชริน เขมรัตน์.
2557.
การฝึกทักษะจิตใจสำหรับนักกีฬา (Mental Skills Training for Athletes).
พิมพ์ครั้งที่ 1.
กทม.
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
สุพัชรินทร์ ปานอุทัย.
2556.
จิตวิทยาการกีฬา (Sport psychology).
พิมพ์ครั้งที่ 1.
กทม.
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
สุพิทย์ วีระใจ , ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , เนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ , และสุพัชรินทร์ ปานอุทัย.
2556.
การทดสอบสมรรถภาพทางกายภาคสนามสำหรับนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน.
พิมพ์ครั้งที่ 1.
กทม.
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , และสุพัชรินทร์ ปานอุทัย.
2555.
การฝึกความแข็งแรงรูปแบบ Functional training สำหรับกีฬา.
พิมพ์ครั้งที่ 1.
กทม.
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
ยงค์ สันติภพ , อภิลักษณ์ เทียนทอง.
2555
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา เล่ม ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.
พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพฯ.
บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด
ยงค์ สันติภพ , อภิลักษณ์ เทียนทอง
2555
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา เล่ม ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.
พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพฯ
บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด.
สุพัชรินทร์ ปานอุทัย , และยงค์ สันติภพ.
2554.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.
พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร.
สำนักพิมพ์ประสานมิตร.
สุพัชรินทร์ ปานอุทัย , และยงค์ สันติภพ.
2553.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.
พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพมหานคร
สำนักพิมพ์ประสานมิตร.
สุพัชรินทร์ ปานอุทัย , และกนกพล มณีนุษย์.
2553.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.
พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร
สำนักพิมพ์ประสานมิตร.
สุพัชรินทร์ ปานอุทัย , ยงค์ สันติภพ , และกนกพล มณีนุษย์.
2553.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร.
สำนักพิมพ์ประสานมิตร.
อภิลักษณ์ เทียนทอง , ยงค์ สันติภพ.
2553
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.
พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพฯ
บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด.
อภิลักษณ์ เทียนทอง , ยงค์ สันติภพ.
2553
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.
พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพฯ.
บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด.
สุพัชรินทร์ ปานอุทัย , และกนกพล มณีนุษย์.
2552.
นังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1.
พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร.
สำนักพิมพ์ประสานมิตร.
สุพัชรินทร์ ปานอุทัย , และยงค์ สันติภพ.
2552.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.
พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพมหานคร.
สำนักพิมพ์ประสานมิตร.
อภิลักษณ์ เทียนทอง
2552
การฝึกด้วยน้ำหนักเบื้องต้น (Introduction to Weight Training)
พิมพ์ครั้งที่ 2
กทม.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อภิลักษณ์ เทียนทอง , ยงค์ สันติภพ.
2552
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.
พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพฯ.
บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด.
อภิลักษณ์ เทียนทอง , ยงค์ สันติภพ.
2552
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.
พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพฯ.
บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด.

นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์


ชื่อผลงาน: เครื่องออกกำลังกายภาพบำบัดสำหรับการฝึกลุกยืนในผู้สูงอายุ
ผู้พัฒนา: อ.ดร.สายรัก สอาดไพร , ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
วันที่แล้วเสร็จ: 26 กันยายน 2562
กรมทรัพย์สินทางปัญญา