Select Page

งานวิจัย

บทความ


( 2554 ).
ความเข้มและทิศทางของความวิตกกังวลก่อนการแข่งขันในนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553.
วิทยาสารกำแพงแสน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา ,
9
( 3 ).
72 - 84.
( 2554 ).
ผลของการละหมาดดุฮาที่มีต่อความแปรปรวนของอัตราการบีบตัวของหัวใจในนักกีฬาฟุตซอล.
วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา ,
11
( 1 ).
245–258.
( 2554 ).
การพัฒนาแบบสอบถามการฟื้นสภาพ – ความเครียดสำหรับนักกีฬาไทย.
วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา ,
11
( 1 ).
336–349.
( 2554 ).
การสร้างแบบประเมินความสามารถในการเป็นนักกีฬากอล์ฟเยาวชนสมัครเล่น.
วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา ,
11
( 1 ).
192–203.
( 2553 ).
ความเข้มและทิศทางของความวิตกกังวลของนักกีฬาก่อนการแข่งขัน.
วิทยาสารกำแพงแสน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา ,
8
( 1 ).
29-44.
( 2552 ).
ความเชื่อมั่นทางการกีฬา
วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา ,
8
( 2 ).
( 2552 ).
สมการทำนายความแข็งแรงสูงสุดของการยกน้ำหนัก 1 ครั้ง จากการปฏิบัติ 2-10 RM และ 12-15 RM ในนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ,
24
( 3 ).
143-152
( 2552 ).
แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองก่อนการแข่งขัน.
วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกีฬา ,
8
( 2 ).
219-239.
( 2552 ).
การพัฒนาและวิเคราะห์องค์ประกอบ แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทย.
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ,
6
( 1 ).
82–97.
( 2550 ).
ความวิตกกังวลและความเครียดทางการกีฬา
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ,
22
( 3 ).
เดือนกันยายน – ธันวาคม.
( 2548 ).
ผลของการเต้นแอโรบิคแบบแรงกระแทกต่ำที่มีต่อระดับซี-รีแอคทีฟโปรตีนในสตรีอ้วนวัยหลังหมดประจำเดือน
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ,
20
( 3 ).
89-100
( 2548 ).
ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิค และแบบแรงต้านที่มีต่อระดับ HbA1c ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ,
20
( 3 ).
77-88
( 2547 ).
แนวทางการฝึกวิ่งระยะกลางและระยะไกล.
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ,
19
( 1 ).
55-62
( 2547 ).
รูปแบบการจัดกีฬาเพื่อมวลชน: กรณีศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ,
19
( 2 ).
41-49
( 2547 ).
เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับประชาชนไทยและโปรแกรมการวิเคราะห์ผลด้วยคอมพิวเตอร์ Version 1.0 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ,
19
( 2 ).
27-40
( 2547 ).
เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับประชาชนไทยและโปรแกรมการวิเคราะห์ผลด้วยคอมพิวเตอร์ Version 1.0 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ,
19
( 2 ).
27- 40
( 2020 ).
Psychological skills development in professional and amateur golfers
Kasetsart Journal of Social Sciences. ,
in press
( 2020 ).
The effects of post activation potentiation warm-up and pre-shot routine programs on driving performance in amateur golfers.
PLoS ONE ,
15
( 10 ).
e0240881. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0240881.
( 2018 ).
ACUTE METABOLIC RESPONSE AND HYDRATION STATUS DURING EXERCISE UNDER HYPOXIC CONDITION IN MALE COLLEGIATE FOOTBALL PLAYERS
Journal of Sports Science and Technology ,
18
( 1 ).
27-36
( 2018 ).
ผลของการอบอุ่นร่างกายในกล้ามเนื้อหายใจเข้าและออกต่อสมรรถภาพในการพายเรือ
science and technology asia ,
23
( 2 ).
37-45

การนำเสนอผลงานวิชาการ


Sutima Thibordee , Orawan Prasartwuth.
How can Taekwondo athletes improve impact force during roundhouse kick?
The First ASEAN Plus Three Graduate Research Congress.
2013 ,
Chiangmai ,
Thailand
Sutima Thibordee , Orawan Prasartwuth.
Low versus high impact force during roundhouse kick in black-belt Thai Taekwondo players: Electromyography and kinematic analysis.
SAT Sports Science Presentation
2010 ,
Bangkok ,
Thailand
Chotanun Seamsaiprasit , Onanong Saewang , Thaksaporn Jinsin , Kriyot Sudsa-ard , Kriyot Sudsa-ard
COMPARISON OF PHYSICAL PERFORMANCE BETWEEN COCONUT WATER AND TOMATO JUICE AFTER EXERCISE-INDUCED DEHYDRATION
The 8th International Conference on Sports and Exercise Science
20-22 June ,
2018 .
Bangkok ,
Thailand
Kriyot Sudsa-ard , Paak Phantumabamrung
Comparison between coconut water and tomato juice after exercise-induced dehydration on prolonged exercise performance in healthy young men
The 8th International Conference on Sport and Exercise Science
20 - 22 มิถุนายน ,
2561 .
กรุงเทพมหานคร ,
ไทย
Apiluk Theanthong , Ratree Ruangthai , Supatcharin Pan-uthai
Effects of deep water running, land-base jogging, and sitting on blood lactate and muscle soreness after plyometric training program.
15th – 17th July ,
2009 .
Kota Bharu ,
Malaysia.
Ratree Ruangthai , Apiluk Theanthong , Supatcharin Pan-uthai
Effects of deep water running after plyometric training program on muscle damage markers and performance.
Proceeding, Joint Conference: 4th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science 8th International Sports Science Conference,
15th – 17th July ,
2009 .
Kota Bharu, ,
Malaysia.
Supatcharin Pan-uthai , and Naruepon Vongaturapat.
Confirm factor analysis on state anxiety of Thai university student athletes.
Joint Conference: 4th Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science & 8th International Sports Science Conference.
15th – 17th July ,
2009 .
Kota Bharu, ,
Malaysia.
Supatcharin Panuthai , Naruepon Vongaturapat.
Confirm factor analysis on state anxiety of Thai university student athletes
oint Conference: 4th Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science & 8th International Sports Science Conference
15 July, ,
2009 .
Kota Bharu ,
Malaysia.
Matinee Phangjaem , Waree Widjaja , Metta Pinthong , Rungchai Chaunchaiyakul
Water intake on cardiorespiratory function during constant load exercise under hypoxic condition
SAT 6th National Sports Science Research Conference
12-13 September ,
2014 .
Chonburi ,
Thailand
Matinee Phangjaem , Shiow-Chwen Tsai , Mei-Mei Kau , Feng-Yi Huang
Hormonal and blood glucose response to 12-weeks of yoga training in women office workers
2016 International Symposium of Reproduction and Metabolism
1-2 October ,
2016 .
Taipei ,
Taiwan
Supatcharin Pan-uthai
Motivation to participate in sports for athletes of physical education institutes
1st International Conference on Sports and Exercise Science
1 – 3 December ,
2009 .
Bangkok ,
Thailand
สุพัชรินทร์ ปานอุทัย , วัฒนา วังปลาทอง , เศวต พินิจจิตรสมุทร , อรรถพล จงเกษม , อรรถพงศ์ จงเกษม , และมะลิวรรณ ด้วงฟู.
แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2553.
3 – 10 ธันวาคม ,
2553 .
นครปฐม ,
ประเทศไทย.
Mali, T , Apiluk, P , P. Phornphon , K. Supatcharin.
The effect of resistance combined rope snapping training on aerobic capacity
6th International Conference on Sport and Exercise Science
2015 .
Pattaya ,
Thailand.
กิตติพัฒน์ กฤตผล , อภิลักษณ์ เทียนทอง , พรพล พิมพาพร , และสุพัชรินทร์ เขมรัตน์.
ผลของการเตรียมความพร้อม 2 สัปดาห์ต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยา ขณะออกกำลังกายแบบแอโรบิกในสภาวะพร่องออกซิเจนที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ในผู้มีนํ้าหนักตัวเกิน.
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2558 .
กรุงเทพมหานคร ,
ประเทศไทย
Mali, T. , T. Apiluk, , P. Phornphon , and K. Supatcharin.
The effect of resistance combined rope snapping training on aerobic capacity.
6th International Conference on Sport and Exercise Science.
2015 .
Chonburi, ,
Thailand.
Boonprasert P.,Petriset H.,Prangseagvilai N.,Intaanu N.,Sudsa-ard K.,The effect of Kinesio Taping (KT) on Rectus Femoris (RF) muscle activities doning vertical jumping in healthy male student. In Proceedings abstract of national Physical Therapy Conference, Bangkok,Thailand, 2014
Sudsa-ard K., Kijboonchoo K., Chaunchaiyakul R., Chavasit V., Pitakcharoen S., Effects of low fat milk drink on the response to prolonged exercise. In Proceedings abstract of The 6th Thailand Congress of Nutrition, Bangkok, Thailand, 2012