Select Page

งานวิจัย

บทความ


( 2562 ).
ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาของนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ: เปรียบเทียบระหว่างทีมอันดับต้นและท้ายเมื่อสิ้นสุดรายการแข่งขัน
วารสารคณะพลศึกษา ,
22
( 1 ).
13-22
( 2562 ).
ผลของการฝึกแรงต้านแบบฟังก์ชั่นและการฝึกด้วยน้ำหนักแบบดั้งเดิมที่ส่งผลต่อความเร็วของหัวไม้ในนักกีฬากอล์ฟ
วารสารคณะพลศึกษา ,
19
( 2 ).
20-34
( 2561 ).
การเปรียบเทียบการใช้ทักษะทางจิตใจระหว่างนักกีฬากอล์ฟอาชีพและสมัครเล่นในสถานการณ์ฝึกซ้อมและแข่งขัน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
18
( 1 ).
68-79
( 2561 ).
ปัจจัยทางจิตใจและยุทธวิธีทางจิตใจในช่วงการฝึกซ้อมของนักกีฬาฟุตซอลชั้นเลิศ: จำแนกตามตำแหน่งการเล่น
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
18
( 1 ).
59-67
( 2561 ).
ผลของการทำพรีช๊อตรูทีนและการอบอุ่นร่างกายแบบโพสต์แอกติเวชั่นโพเทนนิเอชั่นที่มีต่อความเร็วหัวไม้ของนักกีฬากอล์ฟสมัครเล่น
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
18
( 2 ).
99-108
( 2560 ).
ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาของนักกีฬาเยาวชนไทย: ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่าง เพศ ชนิดกีฬาและจำนวนชั่วโมงการฝึกซ้อม
วารสารพลศึกษา ,
20
( 1 ).
58-69.
( 2560 ).
ผลของโปรแกรมการฝึกจินตภาพที่มีต่อระดับความเชื่อมั่นและความแม่นยำในการยิงประตูฮอกกี้.
วารสารวิชาการศรีปทุม ,
14
( 2 ).
เดือนตุลาคม – ธันวาคม.
( 2560 ).
การเปรียบเทียบผลของการแช่ในน้ำเย็นและการนวดสำหรับการฟื้นคืนสภาพจากการปีนหน้าผาจำลองซ้ำในนักปีนผา.
วารสารธรรมศาสตร์เวชศาสตร์ ,
17
( 4 ).
530-539
( 2559. ).
ลักษณะสัดส่วนและองค์ประกอบของร่างกายในนักกีฬาฟตุซอลระดับเยาวชนไทย: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างระดับอายุและระดับผลสำเร็จของการแข่งขัน.
วารสารคณะพลศึกษา ,
19
( 1 ).
218-232.
( 2559 ).
ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาของนักกีฬาฟุตซอลเยาวชนไทย: จำแนกตามรุ่นอายุและระดับความสำเร็จในการแข่งขัน.
วารสารคณะพลศึกษา ,
19
( 1 ).
233-245.
( 2559 ).
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในงานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬา.
วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา ,
16
( 2 ).
99-113.
( 2559 ).
ปัจจัยทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความสามารถของนักกีฬาฟตุซอลช้ันเลิศในช่วงการฝึกซ้อมและการแข่งขัน.
วารสารคณะพลศึกษา ,
19
( 2 ).
254-267.
( 2559 ).
ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคในสภาวะพร่องออกซิเจนหลังการออกกำลังกายแบบแรงต้านที่มีต่อองค์ประกอบร่างกายในผู้ชายน้ำหนักตัวเกิน.
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,
10
( 2 ).
8-18.
( 2558 ).
ผลฉับผลันของการสั่นสะเทือนทั้งร่างกายต่อพลังกล้ามเนื้อขาในขณะกล้ามเนื้อหดตัวแบบอยู่กับที่และเคลื่อนที่.
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุุขภาพ ,
16
( 2 ).
25-36
( 2557 ).
เจตคติที่มีต่อจิตวิทยาการกีฬาและความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาเยาวชนตัวแทนนักเรียนไทย.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
14
( 1 ).
203-212.
( 2556 ).
องค์ประกอบความสามารถของนักกอล์ฟเยาวชนสมัครเล่น: ความสัมพันธ์ระหว่างแต้มต่อทักษะกีฬา สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางจิต.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
13
( 2 ).
31-43.
( 2556 ).
แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาเยาวชนไทย: เพศและชนิดกีฬา.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
13
( 2 ).
115-126.
( 2555 ).
ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อขากับความแคล่วคล่องว่องไวของนักกีฬาเบสบอลทีมชาติไทย.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
12
( 1 ).
45-55.
( 2555 ).
ผลของการฝึกทักษะทางจิตใจที่มีต่อความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกอล์ฟอาชีพไทย.
วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา. ,
12
( 2 ).
117-129.
( 2554 ).
ผลการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอย่างที่มีต่อแรงจูงใจในการออกกำลังกายของผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง.
วารสารวิชาการ เขต 12. ,
22
( 2 ).
เดือนเมษายน – มิถุนายน.

การนำเสนอผลงานวิชาการ


ชาริสา วัดตาล , วิมลมาศ ประชากุล , และสุพัชรินทร์ ปานอุทัย.
ผลของการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบต่อเนื่องร่วมกับการฝึกจินตภาพที่มีต่อเวลาการตอบสนอง เวลาปฏิกิริยา และเวลาการเคลื่อนไหวในนักกีฬาแฮนด์บอล.
ระชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2556.
ธันวาคม ,
2556 .
นครปฐม ,
ประเทศไทย.
Jittjang K. , Bangpan A. , Kemarat S. , Kemarat C.
The effects of utilizing a pre-shot routine and breathing control on the accuracy of pitching shot in golf.
3rd ACPES conference 2017.
September 2nd -5th ,
2017 .
Nakhonpathom ,
Thailand.
Yeemin, W. , and Kemarat. S.
Psychological strategies of elite futsal athletes in training and competition.
3rd ACPES conference 2017
September 2nd - 5th ,
2017 .
Nakhonpathom, ,
Thailand.
Sutima Thibordee , Worrawee Nakpanom
KINEMATICS COMPARISONS BETWEEN TAKEOFF DISTANCES IN HIGH JUMPERS
The 8th International Conference on Sports and Exercise Science
June 20 -22, 2018 ,
2018 .
Bangkok ,
Thailand
Apibantawesakul S. , Suwankarn S. , Wanasan T. , Suwondit P.
Biomechanical and Physical Characteristics of Trunk and Pelvic in Professional, Amateur and Beginner Golfers.
The 5th joint symposium of Thammasat University, BK21-PLUS of CUK and National Defense Medical Center
9-10 พฤศจิกายน 2561 ,
2561 .
กรุงเทพมหานคร ,
ไทย
สุพัชรินทร์ ปานอุทัย.
การศึกษาความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองในลักษณะของความเข้มและทิศทางช่วงก่อนการแข่งขัน.
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2551.
8 – 9 ธันวาคม ,
2551 .
นครปฐม ,
ประเทศไทย.
Matinee Phangjaem , Shiow-Chwen Tsai , Mei-Mei Kau , Feng-Yi Huang
The effects of yoga training on body composition and blood biomarkers in women office workers
The 21st annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE
6-9 July ,
2016 .
Vienna ,
Austria
Apiluk Theanthong, , Ratree Ruangthai, , and Supatcharin Pan-uthai.
Effects of deep water running, land-base jogging, and sitting on blood lactate and muscle soreness after plyometric training program.
Joint Conference: 4th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science 8th International Sports Science Conference.
5th – 17th July ,
2009 .
Kota Bharu, ,
Malaysia.
กนกนิธิ บัวหลวง , อาภัสรา อัครพันธ์ , และสุพัชรินทร์ ปานอุทัย.
ผลของเฟอร์รัสซัลเฟตที่มีต่อความสามารถของนักกีฬาจักรยานเสือภูเขา.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53.
3 - 6 กุมภาพันธ์ ,
2558 .
กรุงเทพมหานคร ,
ประเทศไทย
Matinee Phangjaem , Waree Widjaja , Metta Pinthong , Rungchai Chaunchaiyakul
Water supplement offers positive cardiorespiratory functions during exercise under hypoxic condition
The 11th WORLD CONGRESS of the International Society for ADAPTIVE MEDICINE
27-30 May ,
2015 .
Tottori ,
Japan
Suthina Yutthawaranont , Regina Yap , Vorachet Boontavornsakul , Verapat Nilburapha , Supatcharin Kemarat , Jakkrapan Chupthaisong
The coping skills of professional football players in the Thai League – 4
6th International Seminar in exersice and spot psychology (ISSEP 2019)
26 - 28 January, 2019 ,
2019 .
Chonbiri ,
Thailand
Natthaphol PHEWKHAM , Sirirat HIRANRAT , Amornpan AJJIMAPORN , Chanakan BOONNUCH
EFFECTS OF THREE DIFFERENT CONDITIONS OF PUSH-UP EXERCISE ON MUSCLE ACTIVITIES IN HEALTHY ADULTS
Sport science for all
2559 ,
กรุงเทพ ,
ไทย
ชนธีร์ สนธิ , ชนกนันท์ อินทร์กลัด , พงษ์ลัดดา ส่งแสง , สุพัชริน เขมรัตน์ , อภิลักษณ์ เทียนทอง
แหล่งเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีต่อการประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา.
การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาของเอเชีย: พัฒนาการ วิจัย และประยุกต์ใช้
23 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ,
2560 .
ชลบุรี ,
ไทย
กานต์ จิตต์แจ้ง , อัญชลี บางพันธ์ , ภัคศรัณย์ ธนจาตุรัตน์ , สุพัชริน เขมรัตน์ , เชาวรัตน์ เขมรัตน์ , อภิลักษณ์ เทียนทอง.
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการฝึกทำพรีช๊อตรูทีนร่วมกับการควบคุมการหายใจที่มีต่อความแม่นยำในการพิทช์ของนักกอล์ฟกีฬา
การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาของเอเชีย: พัฒนาการ วิจัย และประยุกต์ใช้
23 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ,
2560 .
ชลบุรี ,
ไทย
Supatcharin Kemarat , Apiluk Theanthong
The influence of sport confidence on sport achievement
The 8th International Conference on Sports and Exercise Science
20th - 22th June ,
2018 .
Bangkok ,
Thailand
Wichai Yeemin , Supatcharin Kemarat , Apiluk Theanthong
The psychological skills used by Thai professional golfers in competition and during practice
The 8th International Conference on Sports and Exercise Science
20th - 22th June ,
2018 .
Bangkok ,
Thailand
Thitilawan Thukeaw , Pakinee Srisuwan , Kittin Suknirundr , Supatcharin Kemarat , Apiluk Theanthong
The Effect of Body Weight Resistance Exercise and Steady State Aerobic Exercise on Abdominal Visceral Fat in Overweight Women.
The 8th International Conference on Sports and Exercise Science (ICSES 2018): Toward Sports and Exercise Science in the Modern World
20th - 22th June ,
2018 .
Bangkok ,
Thailand
Thanawanitnam P , Choaskulwiriya N , Sudsa-ard K
The comparison of fluid retention between chocolate milk and chocolate soy milk in male subjects
Asian Medicine From Macro-analysis to Micro-analysis
2016 ,
Taiwan
Sudarat Apibantaweesakul , Wattana Jalayondeja , Roongtiwa Vachalathiti
Comparisons of lower trunk muscle activity and serve performances between the first and the second tennis serves in elite Thai tennis players
KUSS International Conference on Exercise and Movement Sciences
2014 ,
Bangkok ,
Thailand
Sudarat Aibantaweesakul , Numchai Rattanapongbundit , Komsak Sinsurin
Correlation between the level of lumbar stability and biomechanical factors in Thai taekwondo athletes
The 4th International Conference on Sport and Exercise Science: Well-Being Well Beyond Sport and Exercise
2013 ,
Bangkok ,
Thailand