Select Page

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชารังสีเทคนิคที่ได้รับรางวัลในพิธีไหว้ครูคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชารังสีเทคนิค ที่ได้รับรางวัลผู้ที่นำชื่อเสียงมาสู่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในพิธีไหว้ครูคณะสหเวชศาสตร์ วันที่ 12 กันยายน 2562 รางวัลผลการเรียนดีเด่น ได้แก่ 1. นางสาววรรณภา วรสิงห์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 2. นายกฤตเมธ ศรีโฉมงาม...

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30-16.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกุล ประธาน รศ.ดร.ยุวดี...

โครงการปฐมนิเทศและโครงการพัฒนาความคิดจิตธรรมศาสตร์ ภาควิชารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ภาควิชารังสีเทคนิค ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 และโครงการพัฒนาความคิดจิตธรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความคิดควบคู่ไปกับการเรียนรู้และมีจิตสำนึกความเป็นธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง ประธาน ผศ.ดร.ธีราพร...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560...