Select Page

ฝ่ายการนักศึกษา และฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ “TU Open House” ในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ อาคารปิยชาติ อาคารราชสุดา และอาคาร ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอก ได้รู้จักคณะสหเวชศาสตร์ให้มากขึ้น ทั้งในด้านหลักสูตร การเรียน การสอน งานวิจัย และกิจกรรมต่างๆ ของคณะสหเวชศาสตร์