Select Page

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายธนกฤต ตระกูลอัครธาดา และ นายภูมิพัฒน์ พงษ์สุกรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชากายภาพบำบัด ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 “โครงการทำเก้าอี้สำหรับเด็กสมองพิการ” จากการประกวดโครงการการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต (อาคารยิมเนเซียม 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต