Select Page

ฝ่ายการนักศึกษา และฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบัณฑิต ต่อคณะสหเวชศาสตร์และสังคม ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 248 ชั้น 2 และบริเวณโถง ชั้น 1 อาคารปิยชาติส่วนขยาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นการ แสดงความยินดีต่อบัณฑิตใหม่ที่สำเร็จการศึกษา เป็นขวัญกำลังใจในการก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ดี รับใช้สังคม ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัณฑิตได้รับการปลูกฝังจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพ การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเสริมสร้างความผูกพันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตใหม่คณะสหเวชศาสตร์ อีกทั้งเป็นโอกาสที่บัณฑิตจะได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลที่คณะฯจะได้นำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป