Select Page

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 9255 เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ตลอดจนความเป็น สิริมงคลแก่ตัวนักศึกษา