Select Page

ฝ่ายการนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการวันมหิดล ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 9255 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ เทศบาลท่าโขลง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้บริการในการประเมินภาวะสุขภาพ ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ของนักศึกษาในด้านการเสริมสร้างสุขภาพ เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก รวมถึงการฝึกฝนการทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพทางด้านสุขศาสตร์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ