Select Page

ฝ่ายการนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมปลาย (สวมกาวน์ก้าวสู่โดม ครั้งที่ 3) ในระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 22.00 น. ณ อาคารปิยชาติ อาคารราชสุดา และอาคารเมนสเตเดียม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาที่เป็นผู้ร่วมโครงการนั้นต้องทำความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาหรือวิชาชีพของตนให้มีความถูกต้องเหมาะสมทั้งในเชิงวิชาการ การประกอบอาชีพ การดำรงตน ในหลักจรรยาบรรณ และนักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกฝนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้มีทักษะทางสังคม อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้กับบุคคลภายนอก ได้ทราบในวงกว้างอีกด้วย