Select Page

คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

ผศ.ผุสดี โตบันลือภพ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาการศึกษา

รศ.ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

ผศ.ดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ เปี่ยมงาม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

อ.ดร.ปฤณภัก มหาทรัพย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบูรณาการวิชาการ

อ.เมทินี เพ็งแจ่ม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา

อ.ดร.สายรัก สอาดไพร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

อ.ณัฐพล ผิวขำ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.ดร.ไข่มุกด์ ช่างศรี

หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ผศ.ดร.ปิยาภา แก้วอุทาน

หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด

อ.ฉัตรนภา นันตื้อ

หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค

อ.กนกนันทร์ สุเชาอินทร์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา

ผศ.ผุสดี โตบันลือภพ

ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์

รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์

หัวหน้าสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

ศ.พิเศษ พลตรีหญิง ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

นางจรัญญา ยงยิ่งศักดิ์ถาวร

เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์