Select Page

คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

ผศ.ผุสดี โตบันลือภพ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาการศึกษา

รศ.ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

ผศ.ดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ เปี่ยมงาม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

อ.ดร.ปฤณภัก มหาทรัพย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบูรณาการวิชาการ

อ.ดร.สายรัก สอาดไพร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

อาจารย์ ดร.ธีร์ ตรงจิตพิทักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.ดร.นริสา เก่งตรง บดีรัฐ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ผศ.ดร.ไข่มุกด์ ช่างศรี

หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ผศ.ดร.ปิยาภา แก้วอุทาน

หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด

อ.ฉัตรนภา นันตื้อ

หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค

รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์

รักษาการ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา

ผศ.ผุสดี โตบันลือภพ

ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์

ศ.พิเศษ พลตรีหญิง ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

นางจรัญญา ยงยิ่งศักดิ์ถาวร

เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์