ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) ฉบับที่ 1-4

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) ฉบับที่ 1-4

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) ฉบับที่...
ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

คณะกรรมการบริหารและจัดการความปลอดภัยในการทำงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญบุคลากร คณะฯ ร่วมโครงการอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในวันพุธที่ 13 พ.ย.2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 616 ชั้น 6 อาคารปิยชาติ มธ. สามารถลงทะเบียนตาม...