Select Page
ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ...
มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์

มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์

มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เฉพาะนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 63 เท่านั้น) นักศึกษาคนใดสนใจสามารถรับใบสมัครได้ที่งานวิชาการและวิจัย ชั้น 9 อาคารปิยชาติ...
ทุนการศึกษาภาควิชารังสีเทคนิค บุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อสาขาวิชารังสีเทคนิค, นักศึกษาชั้นปี1และ 4 หรือจบการศึกษาแล้ว

ทุนการศึกษาภาควิชารังสีเทคนิค บุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อสาขาวิชารังสีเทคนิค, นักศึกษาชั้นปี1และ 4 หรือจบการศึกษาแล้ว

ทุนการศึกษา ทุนโรงพยาบาลพระปกเกล้าสำหรับนักศึกษาปี1 ทุนโรงพยาบาลพระปกเกล้าสำหรับนักศึกษาปี 4...
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจาปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจาปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจาปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท (เฉพาะนักศึกษาโครงการปกติ ได้แก่  : นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคแพทย์, นักศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัด และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วท.บ.)...