Select Page
ประกาศภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษากายภาพบำบัดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ประกาศภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษากายภาพบำบัดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

...
มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบด้านการเงิน จากการแพร่ระบาดของ COVID-19

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบด้านการเงิน จากการแพร่ระบาดของ COVID-19

มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่ะ มีทั้ง – เงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีทุกคน ทั้งในเทอมที่แล้ว 2/62 เทอมซัมเมอร์นี้ และเทอมหน้า 1/63 – ทุนช่วยเหลือกับนักศึกษาทั้ง ป.ตรี ป.โท และ ป. เอก...
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษากายภาพบําบัดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากการจัดโครงการ  “กายภาพ Walk & Run ประชาชนสุขภาพดี วิ่งนี้เพื่อน้อง”

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษากายภาพบําบัดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากการจัดโครงการ “กายภาพ Walk & Run ประชาชนสุขภาพดี วิ่งนี้เพื่อน้อง”

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษากายภาพบําบัดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากการจัดโครงการ  “กายภาพ Walk & Run ประชาชนสุขภาพดี วิ่งนี้เพื่อน้อง” สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา...
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำราและการจัดทำสื่อการสอน พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำราและการจัดทำสื่อการสอน พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำราและการจัดทำสื่อการสอน พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) ประชาสัมพันธ์ถึงคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ทุกท่าน ประกาศจากกองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ได้นำความรู้มาสร้างผลงานทางวิชาการ...
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 70 ทุน

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 70 ทุน

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 70 ทุน ดูรายละเอียด สมัครขอรับทุนผ่าน QR-Code หรือ ลงทะเบียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือ...
ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ...