Select Page
New Semester New iPad  วันที่ 18 มกราคม 2564 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับมอบ iPad 800 เครื่อง เพื่อให้บริการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

New Semester New iPad วันที่ 18 มกราคม 2564 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับมอบ iPad 800 เครื่อง เพื่อให้บริการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

...
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คณะสหเวชศาสตร์จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คณะสหเวชศาสตร์จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี

ประกาศจากคณะสหเวชศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ร่วมงาน คณะสหเวชศาสตร์จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี...
ประชาสัมพันธ์ !! การรับสมัครทุนการศึกษา (ทุนส่งเสริมการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์ !! การรับสมัครทุนการศึกษา (ทุนส่งเสริมการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์ !! การรับสมัครทุนการศึกษา (ทุนส่งเสริมการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/…/1G4e3DBElf6DPZcIbFor…/view… ใบสมัคร http://satu.colorpack.net/…/item/1917-2019-08-19-08-42-35...