Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
July 2023 - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Select Page

เลื่อนวันประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 เป็นวันที่ 7 สิงหาคม 2566

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566

...
ขอแสดงความยินดี กับ นางจรัญญา ยงยิ่งศักดิ์ถาวร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นระดับ ชำนาญการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)

ขอแสดงความยินดี กับ นางจรัญญา ยงยิ่งศักดิ์ถาวร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นระดับ ชำนาญการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)

...