Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
โครงการบูรณการการเรียนการสอนเพื่อสังคม - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Select Page

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 คณะสหเวชศาสตร์ร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลงได้จัดโครงการบูรณการการเรียนการสอนเพื่อสังคม โดยนำคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชากายภาพบำบัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา และภาควิชารังสีเทคนิค ออกหน่วยให้บริการแก่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชากรในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของตนเองได้ และเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษาจากการประยุกต์ความรู้และทักษะทางวิชาชีพไปใช้ในสถานการณ์จริง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และคุณสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มาร่วมเป็นประธานและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย