Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
ทุนเรียนฟรี! จากรัฐบาลญี่ปุ่น Japanese Government (MEXT) Scholarship ประจำปีการศึกษา 2566 แบบเต็มจำนวน ไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โทและเอก - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Select Page
🌟 ทุนเรียนฟรี! จากรัฐบาลญี่ปุ่น Japanese Government (MEXT) Scholarship ประจำปีการศึกษา 2566 แบบเต็มจำนวน ไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โทและเอก
🏃🏻 ผู้สมัครต้องส่งเอกสารสมัครมาถึงสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
⏰ ภายในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น. #เปิดรับใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html
เงื่อนไข
1. หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือส่งมาล่าช้ากว่าที่กำหนด จะไม่รับพิจารณา
2. สำเนาใบรับรองการจบการศึกษาต้องเป็นสำเนาที่ออกหรือรับรองโดยโรงเรียน/มหาวิทยาลัยเท่านั้น สำเนาที่ถ่ายเอกสารจากฉบับจริงไม่สามารถใช้ได้
3. จะมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าสอบข้อเขียนในแต่ละสนามสอบ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่จะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนโดยพิจารณาเอกสารสมัครที่ส่งมาและไม่เปิดเผยเกณฑ์การคัดเลือก ผู้สมัครที่เอกสารสมัครสมบูรณ์อาจไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าสอบข้อเขียน
4. ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารกับผู้ให้บริการไปรษณีย์ด้วยตนเอง
5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00น. ที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
6. ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสามารถรับบัตรเข้าสอบคืนได้ที่หน้าสนามสอบในวันสอบ
7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา โทร. 02-207-8504 และ 02-696-3004 ในวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ 052-012500 ต่อ 190