Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
October 2021 - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Select Page
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

...
🎉🎉คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ 💙รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ  สัทธานนท์   สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด 💛 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์  อภิบาลทวีสกุล  🎊ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร ออกให้ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564

🎉🎉คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ 💙รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด 💛 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล 🎊ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร ออกให้ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564

คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร ออกให้ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564...
🎉🎉คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์

🎉🎉คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)...