Select Page
เชิญชมคลิปอธิบายหลักการตรวจวัดปริมาณแอนติบอดีภายหลังรับวัคซีนโควิด-19 และตรวจภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อ ที่เปิดให้บริการโดยศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์
• วิธีที่ 1 cPass Surrogate Neutralization Test kit: เป็นการวัดปริมาณแอนติบอดีที่แย่งจับกับชิ้นส่วน RBD บนโปรตีน S ไม่ให้ RBD ไปจับกับตัวรับเข้าเซลล์ ACE2 ที่รองอยู่ก้นหลุมที่ใส่ทำปฏิกิริยา เรียกว่าการลบล้างการเข้าเซลล์ของไวรัสเสมือนจริง (surrogate virus neutralization) แล้วแปลงค่าออกมาเป็นปริมาณแอนติบอดีในหน่วย % signal inhibition ซึ่งตัดค่าลบที่ 30% จากนั้นแปลงค่าให้เป็นเชิงปริมาณในหน่วยสากล IU/mL ของแอนติบอดีมีฤทธิ์ลบล้างการเข้าเซลล์ของไวรัสเสมือนจริงโดยเทียบเคียงกับแอนติบอดีมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
• วิธีที่ 2 RBD-ELISA:เป็นการวัดปริมาณแอนติบอดีที่จับกับชิ้นส่วน RBD บนโปรตีน S ของไวรัส SARS-CoV-2 ออกผลเป็นเชิงคุณภาพ คือ มีหรือไม่มีแอนติบอดีที่จับกับโปรตีน S