Select Page
คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินารถ ชูเมียน
สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ได้รับทุนสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ 2564
เรื่อง “ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในประเทศไทย”
จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
(ทุนภายนอก)