Select Page
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัย
คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4
1. ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท จำนวน 1 ทุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัชริน เขมรัตน์
สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา
2. ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท จำนวน 2 ทุน
อาจารย์ ดร.ธีร์ ตรงจิตพิทักษ์
สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา
อาจารย์ณัฐพล ผิวขำ
สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ💙💛🤟