Select Page
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์
เรื่องมาตรการและคำแนะนำการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6)
1. ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานภายในที่พักหรือการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
2. ให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ติดตามข่าวสาร และปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล ประกาศหรือคำสั่งของจังหวัดที่เกี่ยวกับกับสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และปฏิบัติตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5 อย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ฉบับที่เกี่ยวข้อง
ฉบับที่ 4