Select Page
เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วไป แบบแขวนเพดาน ยี่ห้อ Fujifilm รุ่น FDR smart x พร้อมชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ☢️
✨ เครื่องใหม่สำหรับการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษารังสีเทคนิค 😉👍